Regulamin sklepu internetowego Alto Pharma

I Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.altopharma.pl

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Alto Pharma Kinga Kaczmarczyk z siedzibą w Sawa 32, 32- 414 Sawa, posiadająca NIP 6792837649, REGON: 121450620, adres poczty elektronicznej: bok@altopharma.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 503 944 977 (w Dni Robocze od godz. 08:00 do 16:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


II Postanowienia Ogólne:

1. Właścicielem sklepu internetowego www.altopharma.pl jest firma Alto Pharma Kinga Kaczmarczyk z siedzibą w Sawa 32, 32 – 414 Sawa, NIP:6792837649, REGON:121450620

2. Klientem naszego sklepu może zostać każdy: osoby fizyczne, lub prawne prowadzące działalność gospodarczą. Dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

3. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.altopharma.pl

4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu, kiedy, zamówienie przejdzie w stan realizacji.

5. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

6. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

8. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

9. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail bok@altopharma.pl telefonicznie pod numerem +48 503 944 977 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00)

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta zakupu, za pośrednictwem kliknięcia pola „Potwierdź zakup”.

12. Zamówienia można składać przez całą dobę.

13. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

14. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu.

15. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 4 dni. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji o 7 dni.

16. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadzie art. 395 k.c. ,w terminie w 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku:

  • braku dostępności danego Produktu uniemożliwiającego wykonanie umowy w terminach wskazanych w pkt. 15 powyżej,
  • zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, mogących skutkować wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych Produktów, w tym nieprawidłowej ilości lub ceny Produktów,
  • w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie 4-ech dni od dnia zawarcia umowy,
  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane nie są prawidłowe.

17. Sprzedawca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany podczas procedury Zamówienia.

18. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi wskazane w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

19. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@altopharma.pl

20. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Alto Pharma Kinga Kaczmarczyk, Sawa 32, 32-414 Sawa, Tel: +48 503 944 977

21. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

22. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.


III. Zwrot i wymiana towaru

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą (zwrot towaru), lub jego wymiany zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: Alto Pharma Kinga Kaczmarczyk, Sawa 32, 32-414 Sawa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@altopharma.pl
  • z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, przesłanego następnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty e-mail na adresy wskazane odpowiednio w ust. 2 lit. a) i b).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Klienta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać na swój koszt rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania rzeczy.

5. Wymiana towaru dokonywana jest na koszt Klienta, który pokrywa koszty odesłania rzeczy do Sprzedającego, Sprzedający ponosi koszty wysyłki nowego towaru.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Na podstawie art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumenta wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta w przypadku otwarcia opakowania suplementów po ich dostarczeniu, a to ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych.

8. Celem przyśpieszenia procedury zwrotu lub wymiany, do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia.

9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą.


IV. Postanowienia końcowe:

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W procesie rejestracji Konta, podczas składania zamówienia lub dokonywania rezerwacji, jak również korzystania z formularzy kontaktowych/zgłoszeniowych dostępnych w Sklepie, Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży lub realizacji dokonanej rezerwacji Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, znajdująca się pod adresem: https://zdrowiemarket.pl/content/8-polityka-prywatnosci [Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)].

3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.Powrót